Individální koučink a balíčky s Terezou.

V koučinku se řídím citátem " Problém, není možné vyřešit na úrovni na které vznikl. K tomu, abychom problém vyřešili je nutné posunout se o několik úrovní výš." Albert Einstein

Proto svým klientům doporučuji, aby si na sebe a pro koučování udělali čas a investovali do poropojení koučinku s relaxací v prostředí, o kterém jsem přesvědčená, že podporuje tvořivost, plánování, otvírání se novému, sebelásku, schopnost dívat se na řešení z nových úhlů pohledu a definování  vizí. Za takovéto prostředí považuji CHATEAU MCELY.

Moje koučovací balíčky jsou spojeny s  90 ti minutovou relaxační masáží, která podporuje koučování na tělesné úrovni a dvouchodovým menu dle vlastního výběru.

Za půldenní balíček, který zahrnuje 90 ti minutové koučování, 90 ti minutovou masáž a oběd ve formě dvouchodového menu  zaplatíte 9 000,-.

Skvělou alternativou pro dlohodobější individuání spolupráci je absolvování výcviku koučů formou individuální výuky. Tento typ spolupráce Vám umožní nahlížet na svá témata a při tom získat vysoce kvalitní kmow how.

FERTILITY Coaching

Je program určený jednotlivcům i párům s poruchou plodnosti a ženám i můžům, kteří procházejí IVF lečbou.

Co získáte v balíčku šesti sezení FERTILITY Coachingu?

1. Naučíte se kontrolovat svou mysl a emoce.
2. Prohlubíte důvěru ve své tělo, a najdete způsoby jak získat více energie.
3.Zjistíte proč je vztah k sobě/ sebeláska/ důležitá ve vztahu k těhotenství a rodičovství.
4. Zvládnete několik jednoduchých tipů jak uvolnit pánev a zajístit si lepší prokrvení pánve.
5.Spojíte se se svým vnitřním dítětem, zjistíte, kdo je dívka ve Vás a poznáte její potřeby, které budete umět sladit s těmi svými tak, aby těhotenství pro Vás bylo radostné.
6. Zjistíte jak je možné navázat emoční spojení s Vašim budoucím dítětem.
7. Budete umět pracovat se svými emocemi/ strach, trpělivost, očekávání, sebedůvěra/, po IVF, kdy čekáte na to zda otěhotníte.

Cena za balíček 6 ti sezení 36 000,-

Aromaterapeutické koučování:

Aromaterapeutické koučování je kombinace hodinového koučovacího rozhovoru, přípravy vlastní aromaterapeutické esence a dvouchodového meny v luxusním spa hotelu Chateau Mcely. balíček je určený všem, kdo chtějí skrze smyslové prožitky objevit nové dimenze své tvořivosti a načerpat energii pro relizaci svých plánů.

Pro tento program potřebujete cca půl dne času a za jednu osobu zaplatíte 14 000,-

Tento půldenní program je možné realizovat jako týmový koučink s maximální velikostí skupiny 8 osob.

Skype koučink a telekoučink:

Je vysoce kvalitní a účinná forma individuálního koučování, která je plnohodnotnou formou koučinku. Oceni jej všichni, kdo rádi efektivně hospodaří s časem a nechtějí jej investovat do cestování. Skype a telekoučink je zajímavý i vysokou časovou flexibilitou. KOučovací sezení je možné si plánovat v ranních časech/ 7:00- 8:00/, nebo večerních časech/ 20:00- 22:00/. Tato varianta koučinku je navíc cenově dostupná.

Za jedno sezení zaplatíte 6 000,-

Balíček 4 sezení je za 24 000,- a jako bonus získáváte 30 ti minutové vyhodnocovací sezení.

Balíček 6 ti sezení je za 36 000,- a zahrnuje možnost výběru jednodenního kurzu koučování.

Tématické okruhy vhodné pro koučování:

 • Karierní plán a rozvoj
 • Přípravy na prezentace náročné zkoušky, přijímací pohovory
 • Nalezení silných stránek a talentů
 • Motivace
 • Zvládání treémy
 • Komunikační témata
 • Manažerská témata, plánování, delegování, nástupnictví, timemanagment a work life balance
 • Optimalizace zdraví a hmotnosti/ hubnutí/ a výživové plány
 • Vytrvalost při zavádění nových postupů
 • Vytyčování cílů
 • Témata spojená s partnerskými vztahy a intimitou

In coaching, I refer to the quote "The problem can not be solved at the level at which it was created. We need to move a few levels up to solve the problem." Albert Einstein

That is why I recommend to my clients that they spend time and coaching on coaching with relaxation in an environment that I believe is supportive of creativity, planning, opening up to new ones, self-confidence, the ability to look at solutions from new perspectives And defining visions. In this environment I consider CHATEAU MCELY.

My coaching packages are combined with a 90-minute relaxing massage that promotes body level coaching and two-course menus of your choice.

For a half-day package that includes 90-minute coaching, a 90-minute massage and lunch in the form of a two-course menu, you pay 9,000, -.

A great alternative for long-term individual co-operation is to complete training of coaches in the form of individual lessons. This type of collaboration will allow you to look at your topics and get high-quality kmow how.

FERTILITY Coaching

It is a program designed for individuals and couples with fertility disorders and women and men who undergo IVF treatment.

What do you get in a six-pack FERTILITY Coaching session?

1. Learn how to control your mind and emotions.
2. Deepest confidence in your body and find ways to get more energy.
3. Find out why the relationship to yourself / self-love / is important in relation to pregnancy and parenthood.
4. You can do some simple tips on how to release the pan and get a better blood circulation in the pan.
5. Connect with your inner child, find out who the girl is in you and recognize her needs, which you will be able to reconcile with yours so that the pregnancy is happy for you.
6. Learn how to make an emotional connection with your future child.
7. You will be able to work with your emotions (fear, patience, expectation, self-confidence), after IVF when you expect to become pregnant.

Price  for 6 h     36 000,-

Aromatherapeutic coaching:

Aromatherapy coaching is a combination of an hour-long coaching interview, preparation of your own aromatherapy essence and two-course currency in the luxury spa hotel Chateau Mcely. The package is intended for all who want to discover new dimensions of their creativity through sensory experiences and to draw energy for the realization of their plans.

For this program you need about half a day and you pay 9,000 for one person

This half-day program can be realized as team coaching with a maximum size of 8 people.

Skype coaching and teleworking:

It is a high quality and effective form of individual coaching, which is a full-fledged form of coaching. Everyone who likes to effectively manage time and do not want to invest in travel will appreciate it. Skype and telework are interesting and high time flexibility. K Learning sessions can be planned in the morning (7: 00-8: 00) or in the evening (20: 00-22: 00). This coaching option is also affordable.

For one session you pay 6,000, -

The 4th session is for $ 24 000, and you receive a 30-minute evaluation session as a bonus.

Package 6 of these sessions is for 36,000, and includes the option of choosing a one-day coaching course.

Thematic areas suitable for coaching:

Career plan and development
Preparations for demanding exams, interviews
Finding strengths and talents
Motivation
Managing tremors
Communication themes
Managerial themes, planning, delegation, succession, timemanagment and work life balance
Health Optimization and weight / weight loss / nutrition plans
Endurance in introducing new procedures
Destination Targeting
Topics related to partner relationships and intimacy