OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod

Coachingworld s.r.o. Rybná 24, Praha 1. IČ:06829121, Spisová značka C 289708 vedená u Městského soudu v Praze, pořádá vzdělávací kurzy a semináře, workshopy a další vzdělávací služby v oblasti vzdělávání.

 Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem kurzů, seminářů nebo workshopů (dále jen Účastník) a jsou pro obě strany závazné.

I. Přihlašování do kurzů

1.) Smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu, semináře nebo workshopu vzniká odesláním závazné přihlášky na kurz, seminář nebo workshop účastníkem. Odeslání závazné přihlášky je možno těmito způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře z webových stránek  www.coachingworld.cz
 • Emilem, zasláním závazné objednávky, po zapsání dat účastníka o kurz, seminář nebo workshop poskytovatelem, je učiněna závazná  rezervace a zaslána e-mailem účastníkovi kurzu, semináře nebo workshopu zálohová faktura, dle sjenané dohody/ 30% záloha, plná úhrada kurzovného nebo faktura za zvýhodněnou nabídku kurzů/.
 • Při rezervaci je účastník kurzu, semináře nebo workshopu povinen uvést jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), telefon, e-mail a označení zvoleného kurzu, semináře nebo workshopu podle nabídky poskytovatele.

2.) Zápis účastníka do kurzu, na seminář nebo workshop je možný pouze v případech volných míst v kurzu, na semináři nebo workshop. Opce na předběžnou rezervaci je 5 dní, do té doby musí být připsána rezervační záloha na účet poskytovatele. Po uplynutí doby 5 ti dnů je poskytovatel  oprávněn postoupit místo jinému účastníkovi účastníkem. Na vyžádání potvrdíme příjem platby.

 

3.) Přihlášky jsou zpracovávány podle došlého pořadí. V případě, že zájem převyšuje kapacitní možnosti daného kurzu, semináře, nebo worshopu, bude účastníkovi nabídnut následující termín s přednostní předběžnou rezervací.

Účastník odesláním objednávky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, uvedených v přihlášce, které předal poskytovateli za účelem uzavření smluvního vztahu. Tento souhlas uděluje poskytovateli na dobu neurčitou až do doby odvolání nebo odhlášení.

II. Splatnost kurzovného

 1. Kurzovné je splatné do 5 dnů od zaslání závazné písemné přihlášky (viz bod 2).
 2. V případě objednávky (přihlášky) zaslané firmou nebo OSVČ, je vystavena faktura a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury.
 3. Při odeslání závazné přihlášky 7 dní před začátkem kurzu nebo workshopu je nutné platbu uhradit do tří dnů od odeslání přihlášky. Platba za kurz, seminář nebo workshop musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním kurzu nebo workshopu.
 4. Zvýhodněné nabídky a balíčky- úhrada za zvýhodněné nabídky a balíčky je splatná dnem, který je uveden v marketingových materiálech nebo po  individuální dohodě s poskytovatelem na  faktuře.
 5. Dnem splatnosti  faktury se rozumí, že úhrada je  v tento den připsána na účet poskytovatele. Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k prodlevě s úhradou  bez předchozí dohody s poskytovatelem  u objednaného balíčku vyhrazuje si poskytovatel právo doúčtovat objednateli plnou cenu za objednané služby.
 6. Zvýhodněné nabídky studentům a ženám na RD jsou určeny výhradně těm jedincům, kteří jsou schopni na vyžádání doložit že studují formou denního studia na VŠ nebo pobírají rodičovský příspěvek. U těchto případů není možné fakturovat kurzovné na jakýkoli podnikatelský subjekt/ IČ, s.r.o./. Jakékoli zvýhodněné cenové nabídky nelze rozložit do splátkového kalendáře.

 

III. Způsob platby

 1. Platbu za kurz nebo workshop je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet uvedený poskytovatelem, nebo v hotovosti v den konání kurzu přímo organizátorovi.

IV. Storno podmínky

 

1.) Závazná rezervační záloha je nevratná.  V době od  60 ti dnů do 30 dnů je storno ve výši 30% ceny kurzu, od 29  do 14 dnů před zahájením kurzu, semináře nebo workshopu je storno poplatek 50% z ceny kurzu, 13 dnů až 8 dnů je storno poplatek 75% z ceny kurzu. Méně než 7 dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 100% z ceny kurzu.

2.) Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování náhradního kurzu nebo jeho části v pozdějším termínu.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

Administrativní poplatek v případě že zájemce o kurz zašle závanou objednávku výše uvedenými způsoby a dojde ještě před tím, než nastane platnost storno podmínek náleží organizátorovi administrativní polatek ve výši 5000,-

V. Konání kurzů, seminářů a workshopů a účast v kurzu, na semináři nebo workshopu

Účast v kurzu, na semináři nebo workshopu

1.) Do kurzu, na seminář nebo workshop nebudou zařazeni uchazeči, kteří neuhradí v požadovaném termínu, resp. nejpozději 1 den pře konáním kurzu, semináře nebo workshopu příslušné kurzovné, přestože byli zapsáni do kurzu podáním závazné písemné přihlášky.

2.) Změna termínu kurzu, zrušení kurzu, náhrada kurzu

 1. Organizační změny:
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech, na seminářích nebo workshopech  v situacích, které to neodkladně vyžadují,/ organizační  změny, onemocnění lektora, poruchy v technickém zázemí/. Všechny případné změny budou účastníkům kurzu, semináře nebo workshopu oznámeny emailem, telefonicky nebo sms zprávou. a bude poskytnut náhradní termín
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepořádat kurz, seminář nebo workshop v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání kurzu, semináře nebo workshopu a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednaný kurz, seminář nebo workshop v náhradním termínu.
  3. Poskytovatel může z důvodu naplnění kapacit kurzu, semináře nebo workshopu od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, může být nahrazen jiným účastníkem, b) jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet poskytovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet poskytovatele.
  4. Pokud účastník vzdělávacího kurzu, semináře nebo workshopu věnuje poskytovateli referenci, tak se tím také rozumí, že tuto referenci může poskytovatel zveřejnit na veřejně dostupných místech a také na internetu. Účastník kurzu souhlasí s pořizováním audio, video a fotografických materiálů, které budou určeny pro propagaci poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že nebude v propagačních materiálech sdělovat osobní údaje klientů ani autentické záznamy bez souhlasu klienta.
  5. Při účasti na kurzu, semináři nebo workshopu jsou účastníci povinni nenarušovat jejich průběh. Poskytovatel nebo lektor kurzu, semináře nebo workshopu je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (narušování průběhu kurzu, semináře nebo workshopu, neslušné chování vůči lektorovi nebo účastníkům kurzu, semináře, nebo workshopu, účast pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek atp.) vyloučit z účasti na kurzu, semináři, workshopu. V případě vyloučení účastníka z kurzu, semináře nebo workshopu nemá účastník nárok na vrácení již zaplaceného kurzu, semináře nebo workshopu.
  6. Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku: Poskytovatel ani lektor kurzu, semináře nebo workshopu neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání kurzu, semináře nebo workshopu. Je na odpovědnosti účastníka kurzu, semináře nebo workshopu, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.

VI. Práva spotřebitele

1). Informace pro spotřebitele, na jejichž poskytnutí má spotřebitel právo podle příslušných právních předpisů, poskytovatel spotřebitelům trvale zpřístupňuje jejich uvedením na svých internetových stránkách  www .coachingworld.cz nebo jejich uvedením v těchto obchodních podmínkách. Na žádost spotřebitele na jím uvedenou emailovou adresu zašle poskytovatel tyto obchodní podmínky spotřebiteli e-mailem. V okamžiku, kdy účastník kurzu, semináře nebo workshopu zašle poskytovateli závaznou přihlášku přes formulář uvedený na internetových stránkách www .coachingworld.cz , emailem nebo jakýmkoli jiným komunikačním prostředkempři níž potvrdil souhlas s těmito obchodními podmínkami, platí, že účastník akceptoval obchodní podmínky, které jsou součástí objednávkového formuláře. Okamžikem udělení souhlasu s obchodními podmínkami se považuje za to, že tyto obchodní podmínky účastník akceptuje.

 

VII. Závěr

Veškerá Vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít Vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu. Pro získání informací využívejte internetové stránky poskytovatele, neboť zde najdete jak informace dlouhodobého charakteru, tak i aktuální oznámení týkající se právě probíhajících vzdělávacích akcí. Jsme Vám rovněž k dispozici pro přímé ústní podání informací telefonem a e-mailem.

Vítáme všechny Vaše návrhy a podněty vedoucí ke zkvalitnění naší práce. Děkujeme Vám za důvěru a věříme, že s našimi službami budete plně spokojeni.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 2. 2. 2018

 

Odběr novinek

Rychlé kontakty

Mob.: 605 551 115

Email: info@coachingworld.cz